Ogólne warunki i prawo do odstąpienia od umowy

§ Podstawowe warunki 1

1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów zakończonych https://age-science.com zamknięcie. O ile nie uzgodniono inaczej, stosowane przez Ciebie warunki są sprzeczne.

2) Konsumentem w rozumieniu niniejszego przepisu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w interesie prywatnym. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, która dokonując czynności prawnej działa w interesie swojego interesu zawodowego lub handlowego.

§ Zawarcie umowy przez 2

1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru.

2) Udostępniając towar w naszym sklepie, składamy naszym klientom wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

3) Wszystkie produkty przeznaczone do zakupu są umieszczane przez klienta w koszyku. Po wprowadzeniu danych osobowych oraz informacji o płatności, klient ma możliwość sprawdzenia wszystkich wprowadzonych informacji. Składając zamówienie poprzez kliknięcie w podany przycisk, klient oświadcza prawnie wiążące przyjęcie oferty. W ten sposób zawarto umowę kupna. Dzięki opcji płatności za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal lub Sofortüberweisung, klient zostaje przekierowany z naszego sklepu internetowego na stronę internetową dostawcy. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych klient zostanie przekierowany z powrotem do naszego sklepu.

3.1) Przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), zgodnie z warunkami korzystania z usługi PayPal, dostępnymi pod adresem , https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

3.2) Przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej do uczestnictwa w „SOFORT”, odpowiednio się zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności „SOFORT”. Bezpośrednio po tym następuje transakcja płatnicza przez „SOFORT” i obciążenie rachunku bankowego klienta. Więcej informacji o sposobie płatności „SOFORT” klient może znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/ odwołanie.

3.3) Przetwarzanie płatności kartą kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4) Przekazywanie wszelkich informacji w związku z zawarciem umowy następuje automatycznie drogą elektroniczną. Dlatego klient musi upewnić się, że przechowywany przez nas adres e-mail jest dostępny.

§ 3 Zastrzeżenie własności i prawo zatrzymania

1) Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy nie jest to roszczenie z tego samego stosunku umownego.

2) Towar pozostaje własnością operatora sklepu do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 4 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności i prawa autorskie

1) Ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Ponadto w przypadku oszukańczego ukrywania wady oraz we wszystkich innych prawnie uregulowanych przypadkach. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem danych karty kredytowej podczas dokonywania płatności. Roszczenia odszkodowawcze klienta są ograniczone kwotowo do wartości dostarczonego towaru lub ceny innej usługi.

2) W przypadku niewywiązania się z istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność sklepu internetowego w przypadku lekkiego zaniedbania ogranicza się do przewidywalnej, typowej dla umowy szkody.

3) W przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań wynikających z umowy, odpowiedzialność za nieznaczne naruszenie obowiązków jest wykluczona.

4) Nie ponosimy odpowiedzialności za stałą dostępność tej strony internetowej i oferowanych na niej towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki techniczne w działaniu tej strony internetowej.

Haftungsausschluss

Jeżeli niniejsza witryna internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”), obowiązują następujące zasady: Odpowiedzialność za te strony ponosi ich operator. Kiedy linki zewnętrzne zostały po raz pierwszy połączone, dostawca sprawdził zawartość stron trzecich pod kątem wszelkich naruszeń prawa. W tamtym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​usługodawca przyjmuje treść znajdującą się za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stała kontrola tych linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku wiedzy o naruszeniach prawa takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy.

O ile treść na tej stronie nie została utworzona przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak będziesz świadomy naruszenia praw autorskich, prosimy o odpowiednią notatkę. Jeśli będziemy świadomi naruszeń przepisów prawnych, natychmiast usuniemy taką treść.

§ 5 właściwego wyboru

1) Obowiązuje prawo niemieckie. Postanowienia prawa sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

§ 6 Rozstrzyganie sporów

1) Na podstawie art. 14 ust. 1 ODR-VO oraz § 36 VSBG Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), która jest dostępna pod http://ec.europa.eu/odr jest dostępny.

§ 7 Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

1) Językiem umowy jest niemiecki.

2) Nie zachowujemy pełnej treści umowy. Klienci mogą zapisać to elektronicznie przed złożeniem zamówienia za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce.

§ 8 Ceny i warunki płatności Charakterystyka towaru

1) Podane ceny oraz koszty wysyłki są cenami brutto.

2) Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one wyraźnie oznaczone lub są pokazywane osobno w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo obciążone przez klienta, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

3) Dostępne metody płatności są pokazane na naszej stronie internetowej lub w odpowiednim opisie przedmiotu, ale najpóźniej w ostatecznym procesie składania zamówienia w punkcie „kasa”. O ile nie zaznaczono inaczej, roszczenia płatnicze z umowy są płatne natychmiast.

4) Podstawowe cechy towarów i / lub usług można znaleźć w opisie przedmiotu i dodatkowych informacjach na naszej stronie internetowej.

§ 9 Warunki dostawy

1) Warunki dostawy, terminy dostaw i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim linkiem w naszym sklepie internetowym lub w odpowiednim opisie przedmiotu.

2) W przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub zepsucia towaru sprzedanego podczas transportu przechodzi dopiero w momencie wydania towaru klientowi. Regulacja obowiązuje niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie.

§ 10 Ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi

1) Istnieją ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

2) Konsumenci proszeni są o sprawdzenie przy dostawie towaru pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze poinformowanie o tym prowadzącego sklep. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi.

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy / Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego - bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie stosownego oświadczenia w ww. Terminie lub zwrot towaru. Obowiązuje data stempla pocztowego lub inny dowód o tej samej wartości dowodowej.

Przy zakupie towaru, 14-dniowy termin rozpoczyna się z chwilą otrzymania towaru przez klienta lub w dniu, w którym klient ma pierwszą możliwość odebrania towaru od przewoźnika (np. Poczta, firma kurierska).

Należy pamiętać, że nasze produkty są wysyłane w szczelnie zamkniętym stanie. Ustawowe prawo do zwrotu ma zastosowanie tylko wtedy, gdy plomba z produktów nie została usunięta. Zwroty są zatem możliwe tylko wtedy, gdy produkt nie został przez Ciebie otwarty, tj. produkt jest zwracany nieotwarty.

Umowa dotycząca kosztów

Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, będziesz musiał ponosić regularne koszty zwrotu.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub przejęła w posiadanie ostatnią częściową przesyłkę lub ostatni przedmiot. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, możesz skorzystać z poniższego formularza. Używanie nie jest obowiązkowe. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, wypełnij go i wyślij mailem: biuro@wiek-nauka.com

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*) ... Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (* ) Nazwa konsumenta (-ów) Adres konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej) Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Konsekwencje odstąpienia od umowy dla klientów z siedzibą w Niemczech. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz niezwłocznie zwrócić lub przekazać towar, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku następujących umów: Umowy na dostawę towarów zapieczętowanych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych (patrz wyżej).

§ Klauzula dzielenia 11

Nieskuteczność lub nieważność jednego lub większej liczby postanowień niniejszego regulaminu nie skutkuje bezskutecznością lub nieważnością całego regulaminu, a nieskuteczne lub nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem, które jest najbliższe treści ekonomicznej danego postanowienia. pochodzi.

§ Wybór prawa, miejsce wykonania, jurysdykcja

Prawo niemieckie ma zastosowanie wyłącznie do stosunku umownego między Age-Science a klientem, w tym kwestii ważnego stworzenia oraz jego skutków przed i po.

Miejscem wykonania jest D-Dormagen.